Organizacijski ustroj Koordinacije

Organizacijski ustroje Koordinacije propisan je Zakonom te detaljnije uređen Uredbom:

  • Ministarstva nadležnog za energetiku
  • Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode
  • Ministarstva nadležnog za pomorstvo
  • Agencije za ugljikovodike
  • Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
  • Hrvatskog registra brodova
  • Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Predstavnici tijela koja čine Koordinaciju djelovati će zajednički kako bi osigurali usklađenost s propisima Republike Hrvatske i Europske Unije te uspostavili odgovarajući okvir sustava sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.
Koordinaciju čine predsjednik i šest članova te tajnik Koordinacije.

Agencija za ugljikovodike će obavljati administrativne i operativne poslove za Koordinaciju te će biti zadužena za čuvanje dokumenata i vođenje arhive Koordinacije. Predstavnici Agencije za ugljikovodike djelovat će kao predsjednik i tajnik Koordinacije. Svako od ostalih tijela koje čine Koordinaciju ima po jednog predstavnika kao člana Koordinacije, a predstavnik ministarstva nadležnog za energetiku djeluje kao zamjenik predsjednika Koordinacije. Članovi Koordinacije u obavljanju dužnosti Koordinacije raspoređuju poslove u skladu s djelokrugom nadležnosti svoga tijela te vlastitog iskustva i stručnosti.

Članovi Koordinacije u obavljanju dužnosti Koordinacije raspoređuju poslove u skladu s djelokrugom nadležnosti svoga tijela te vlastitog iskustva i stručnosti. Detaljni raspored poslova i podjela odgovornosti utvrdit će se formalnim sporazumom između tijela javne vlasti koja čine Koordinaciju. Koordinacija će djelovati kao jedinstveno tijelo i jedinstvena je točka za kontakt s obveznicima Zakona.
Koordinacija je uspostavljena na ovaj način kako bi se osigurala provedba svih regulatornih funkcija nadležnog tijela u skladu sa Zakonom te osigurao odgovarajući prijenos odredbi Direktive 2013/30/EU u pravni sustav Republike Hrvatske. Tijela od kojih se sastoji Koordinacija svojim nadležnostima, djelokrugom poslova, stručnošću svojih zaposlenika, upravljanjem nad podacima te ostalim resursima osiguravaju da Koordinacija ima glavne preduvjete za obavljanje djelatnosti propisanih Direktivom i Zakonom.
Nadzor nad radom Koordinacije vrši Vlada Republike Hrvatske te će prema potrebi poduzimati mjere s ciljem poboljšanja učinkovitosti rada Koordinacije.

Navedeno uključuje:

  • Imenovanje i razrješenje predsjednika, zamjenika predsjednika, tajnika i članova Koordinacije
  • Prihvaćanje izvješća Koordinacije
  • Donošenje novih propisa i/ili izmjene i dopune postojećih propisa iz područja sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Predsjednik Koordinacije - David Dobrinić, Agencija za ugljikovodike, Sektor za zaštitu okoliša

Zamjenica predsjednika - Mirjana Padovan, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Članovi:

Hrvoje Buljan, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Vesna Salamunović, Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Zdravko Seidel, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Dinko Suličić, Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Andro Vidjak, Hrvatski registar brodova

 

KONTAKT: koordinacija@azu.hr

Kontakt
Željka Rukavina