Postupak nabave Eurodizela BS

16.10.2018.

Agencija za ugljikovodike provodi postupak nabave Eurodizela BS i poziva ponuditelje da podnesu svoje ponude u skladu s uvjetima navedenim u natječajnoj dokumentaciji.

Predmet nabave br. SZ 03/18 je Eurodizel BS u količini 16.000 MT (+/- 2% prema diskreciji Prodavatelja), na paritetu DAT Terminal JANAF - Žitnjak, Zagreb (Republika Hrvatska). Eurodizel BS mora biti isporučen željeznicom u nekoliko partija najkasnije do 28. prosinca 2018. godine. Svaka ponuda mora biti dostavljena preporučenom poštom ili osobno dostavljena na urudžbeni zapisnik Agencije za ugljikovodike, Sve ponude moraju biti predane na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u jednom originalnom primjerku i jednoj preslici. Rok za dostavom ponuda je 25.listopada 2018. godine do 15.00 sati (prema lokalnom vremenu).

Natjecajna dokumentacija nabavu eurodizela BS


Kontakt
Željka Rukavina