Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Potpisan Sporazum između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Agencije za ugljikovodike

Potpisan Sporazum o poslovnoj suradnji

U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) 12. rujna 2023. godine potpisan je Sporazum o poslovnoj suradnji između Fonda i Agencije za ugljikovodike (Agencija). 

Sporazum ima za cilj stvaranje čvrstog partnerstva između Fonda i Agencije, s naglaskom na razvoj programa koji će poticati upotrebu obnovljivih izvora energije, s posebnim osvrtom na geotermalnu energiju. Sporazum su potpisali Luka Balen, direktor Fonda, te Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije.

Hrvatska je usmjerila svoj energetski razvoj prema postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine u skladu s europskim smjernicama, s posebnim naglaskom na povećanje udjela obnovljivih izvora energije, visokoučinkovite kogeneracije i energetske učinkovitosti u svim sektorima, posebice u sektoru toplinarstva.

Jedan od budućih programa koji će biti pokrenut usmjeren je na promociju i podršku korištenju geotermalne energije kao ključnog obnovljivog izvora energije. Stručna suradnja s Agencijom igra ključnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja.

Očekujemo da će ovakva suradnja doprinijeti ostvarenju ciljeva dekarbonizacije energetskog sektora, uz istovremeno povećanje energetske učinkovitosti u različitim sektorima, s posebnim naglaskom na sektor toplinarstva.