Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv kandidatima na prvu fazu testiranja

Natječaj za zapošljavanje

Vezano uz javni natječaj objavljen u Narodnim novinama br. NN 43/2024, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Agencije za ugljikovodike kao i na portalu MojPosao.hr, za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, ovim putem Vas pozivamo da pristupite provjeri znanja (1. faza selekcijskog postupka) potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta:

1.2. Viši savjetnik 1 – Sektor za opće, financijske i pravne poslove, Služba za financije i računovodstvo
2.2. Samostalni savjetnik – Sektor za upravljanje podacima, Služba za upravljanje bazom podataka
3.2. Viši savjetnik 1 – Sektor za poslovni razvoj i nove tehnologije, Služba za poslovni razvoj
4.1. Suradnik/Pripravnik – Ured uprave
5.2. Suradnik – Sektor za geotermalnu energiju, Služba za razvoj geotermalnog potencijala.

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete navedene u natječajnoj dokumentaciji na svoju email adresu dobili su poziv da pristupe prvoj fazi testiranja znanja iz djelokruga opisa poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru (testiranje) znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta:

1.2. Viši savjetnik 1 – Sektor za opće, financijske i pravne poslove

 • Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21)
 • Statut Agencije za ugljikovodike
 • Zakon o proračunu (NN 144/21)
 • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna (NN 145/22, 63/23)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN  26/10,120/13 i 1/20)

2.2. Samostalni savjetnik – Sektor za upravljanje podacima

 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Članak 122, 123 i 124)
 • Literatura vezana uz sljedeće poslove: održavanje serverskog sustava i računalne opreme zasnovane na Microsoft tehnologijama , administracija SQL baza podataka i poznavanje T-SQL-a, razvoj aplikacija unuta GIS okruženja, što uključuje poznavanje JavaScript ili Python programskog jezika, razvoj web aplikacija unutar HTML okruženja, administracija Office 365 korisničkog sučelja i podrška korisnicima IT

3.2. Viši savjetnik 1 – Sektor za poslovni razvoj i nove tehnologije

 • Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21)
 • Hrvatska strategija za vodik NN 40/22
 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21 I 83/23)
 • DIREKTIVA (EU) 2023/2413 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA  OD 18. LISTOPADA 2023. O IZMJENI DIREKTIVE (EU) 2018/2001, UREDBE (EU) 2018/1999 I DIREKTIVE 98/70/EZ U POGLEDU PROMICANJA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE VIJEĆA (EU) 2015/652: Directive - EU - 2023/2413 - EN - Renewable Energy Directive - EUR-Lex (europa.eu)
 • Strategija za vodik za klimatski neutralnu Europu, EUR-Lex - 52020DC0301 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

4.1. Suradnik/Pripravnik – Ured uprave

 • Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (NN 14/14, 73/17, 84/21, 155/23)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/2021)

5.2. Suradnik – Sektor za geotermalnu energiju

 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21)
 • Pravilnik o rezervama (NN 95/18, 87/22)
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 87/22)
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20, 43/23)