Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv na dostavu ponuda za Uslugu snimanja, obrade i interpretacije magnetotelurskih podataka

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu: AZU) objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Uslugu snimanja, obrade i interpretacije magnetotelurskih podataka (MT) na preliminarnom istražnom prostoru Osijek, u okviru projekta NPOO.C1.2.R1-I2.02.0001 “Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja“ financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

 

 

Poziv na dostavu ponude Preuzmi
Prilog I Preuzmi
Prilog II Preuzmi