Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opis dužnosti Koordinacije

Pročitajte sve od dužnostima Koordinacije.

Dužnosti Koordinacije određene su Zakonom i Uredbom te uključuju:

 • Procjenu i prihvaćanje dokumenata
 • Ocjenu sposobnosti operatera
 • Savjetovanje i suradnju s tijelima državne uprave i drugim tijelima
 • Izradu godišnjih planova i izvješća
 • Izradu dokumenata i uspostava mehanizama određenih Zakonom
 • Prikupljanje i postupanje s podacima, dostava podataka odgovarajućim tijelima i stavljanje podataka na raspolaganje javnosti
 • Razmjenu znanja, informacija i iskustva s drugim nadležnim tijelima
 • Zatražiti pokretanje inspekcijskog nadzora
 • Suradnja sa subjektima koji su obveznici Zakona

 


Procjena i prihvaćanje dokumenata

Koordinacija procjenjuje i prihvaća dokumente koje je operator ili vlasnik dužan dostaviti sukladno članku 13. Zakona. Temeljni dokument kojeg Koordinacija procjenjuje i prihvaća je izvješće o velikim opasnostima, koje osim Zakonom propisanog sadržaja, uključuje i sljedeće dokumente:

 • Politika operatera ili vlasnika za sprečavanje velikih nesreća
 • Pravila za upravljanje sigurnošću i zaštitom okoliša i prirode
 • Opis sustava neovisne verifikacije
 • Plan intervencija odobalnog objekta

Koordinacija procjenjuje izvješće o velikim opasnostima i povezane dokumente utvrđivanjem jesu li izrađeni u skladu s odredbama Zakona, a odluku o prihvaćanju donosi na način opisan u Uredbi. Nakon prihvaćanja Koordinacija je dužna izvješće o velikim opasnostima i povezane dokumente dostaviti odgovarajućim tijelima javne vlasti.

Osim navedenog izvješća i vezanih dokumenata, operator ili vlasnik Koordinaciji dostavlja i obavijesti:

 • Obavijest o projektu planiranog eksploatacijskog objekta
 • Obavijest o premještaju eksploatacijskog objekta
 • Obavijest o ulasku ili izlasku odobalnog objekta iz područja nad kojim Republika Hrvatska ostvaruje jurisdikciju i suverena prava
 • Obavijest o radovima u bušotini
 • Obavijest o kombiniranim operacijama

U slučaju obavijesti o projektu planiranog eksploatacijskog objekta, obavijesti o premještaju eksploatacijskog objekta ili obavijesti o ulasku ili izlasku odobalnog objekta iz područja nad kojim Republika Hrvatska ostvaruje jurisdikciju i suverena prava, Koordinacija zaprima navedene obavijesti te na njih daje primjedbe  i o njima obavještava Ministarstvo. U slučaju obavijesti o radovima u bušotini i obavijesti o kombiniranim operacijama, Koordinacija razmatra navedene obavijesti i daje suglasnosti za početak radova uz mogućnost traženja dodatnih informacija prije davanja suglasnosti.

Koordinacija od operatora ili vlasnika može zatražiti i dostavu bilo kojeg drugog relevantnog dokumenta za kojeg smatra da je potreban za izvršavanje njenih dužnosti.

 


Ocjena sposobnosti operatora

Koordinacija je dužna ocjenjivati sposobnost operatora/vlasnika odobalnog objekta za ispunjavanje zahtjeva iz Zakona. Ako Koordinacija utvrdi da operator/vlasnik odobalnog objekta više nije sposoban ispunjavati navedene zahtjeve, o tome obavještava Vladu Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

 


Savjetovanje i suradnja s tijelima državne uprave i drugim tijelima

Koordinacija prilikom obavljanja svojih Zakonom propisanih dužnosti surađuje, savjetuje se i provodi zajedničke postupke s odgovarajućim tijelima javne vlasti. To se posebno odnosi na poslove procjene i prihvaćanja dokumenata koje operatori ili vlasnici dostavljaju Koordinaciji, ocjenu sposobnosti operatora/vlasnika odobalnog objekta, izradu dokumenata i uspostavu mehanizama, odgovor na izvanredni događaj i istragu u slučaju velike nesreće te općenitu razmjenu znanja, informacija i iskustava s područja sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

 


Izrada godišnjih planova i izvješća

Koordinacija svake godine izrađuje godišnje planove učinkovitog nadzora rizika. Učinkovitost planova redovito se preispituje, a Koordinacija poduzima sve potrebne mjere za njihovo poboljšavanje.
Koordinacija izrađuje godišnja izvješća s informacijama potrebnim za izvješćivanje prema Europskoj komisiji podrobnije opisana u točci 2.1.6. ovog dokumenta. Koordinacija je dužna o svom radu za prethodnu godinu izraditi godišnje izvješće te ga dostaviti Vladi Republike Hrvatske na način i u rokovima propisanim Zakonom i Uredbom.

 


Izrada dokumenata i uspostava mehanizama

U svrhu uspostave odgovarajućeg okvira sustava sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, Koordinacija je dužna izraditi dokumente i uspostaviti mehanizme određene Zakonom te ih oglasiti na mrežnim stranicama Agencije za ugljikovodike, u rokovima određenim Zakonom i Uredbom.

 


Prikupljanje i postupanje s podacima

Koordinacija prikuplja podatke, dostavlja ih odgovarajućim tijelima i stavlja podataka na raspolaganje javnosti. Koordinacija je dužna prikupljati informacije određene Direktivom 2013/30/EU i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1112/2014 o utvrđivanju zajedničkog obrasca pomoću kojeg operatori i vlasnici odobalnih naftnih i plinskih objekata razmjenjuju informacije o pokazateljima velikih opasnosti te zajedničkog obrasca pomoću kojeg države članice objavljuju informacije o pokazateljima velikih opasnosti (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba br. 1112/2014) te ih stavljati na raspolaganje javnosti putem mrežnih stranica Agencije za ugljikovodike. Koordinacija je dužna dostavljati Europskoj komisiji godišnje izvješće s informacijama određenim Direktivom 2013/30/EU, Provedbenom uredbom br. 1112/2014 i Zakonom. U slučaju velike nesreće Koordinacija je dužna Europskoj komisiji dostaviti sažetak rezultata provedene istrage, a na raspolaganje javnosti dati rezultate istrage koji nisu povjerljivi, putem mrežnih stranica Agencije za ugljikovodike.

 


Razmjena znanja, informacija i iskustava s drugim nadležnim tijelima

Koordinacije je dužna redovito razmjenjivati znanje, informacije i iskustva s drugim nadležnim tijelima kroz djelovanje predstavnika Koordinacije u Skupini nadležnih tijela Europske unije za odobalne naftne i plinske aktivnosti (u daljnjem tekstu: EUOAG). U tu svrhu predstavnici Koordinacije sudjeluju na redovitim i ad-hoc sjednicama EUAOG-a, na tematskim radionicama s pojedinih područja vezanih za sigurnost pri odobalnim istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika te ostalim poslovima EUAOG-a.

 


Pokretanje inspekcijskog nadzora

Koordinacija može zatražiti inspekcijski nadzor bilo kojeg objekta ili povezane infrastrukture ako smatra da mjere za sprečavanje ili ograničavanje posljedica velikih nesreća navedene u dokumentima koje je operator ili vlasnik dostavio, nisu dovoljne za ispunjavanje zahtjeva koji su određeni Zakonom. Koordinacija može zatražiti i inspekcijski nadzor iz područja naftnog rudarstva, zaštite okoliša i prirode, pomorstva, rada ili ostalih područja, ako ima opravdane sumnje u postupke koji bi mogli imati za posljedicu kršenje propisa, odnosno štetu ili veliku nesreću.

 


Suradnja sa subjektima koji su obveznici zakona

Praktičan dio posla uključuje i aktivne razmjene mišljenja s predstavnicima industrije, odnosno investitorima, operatorima, vlasnicima i izvođačima, postavljanje pitanja te traženje odgovora, analiziranje i djelotvornu razmjenu pozitivnih inicijativa poglavito sa specifičnih tehničkih područja.

 

Prilikom provedbe poslova koji su u njenoj nadležnosti, Koordinacija je dužna djelovati neovisno od politike te temeljiti svoju politiku, organizaciju i operativne postupke na načelima transparentnosti, dosljednosti, razmjernosti i objektivnosti.


OBJEDINJENI ENERGETSKI RESURSI

PODRUČJA DJELOVANJA

Objedinjavanjem resursa unutar jednog zakona povećava se učinkovitosti sustava u području energetike kroz smanjenje administrativnih barijera.