Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv na dostavu ponuda za Uslugu izrade analize fizikalnih i tehnoloških rizika ulaganja u geološko skladištenje CO2 u akvifer na području lokaliteta Bockovci

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike objavljuje Poziv na dostavu ponuda za Uslugu izrade analize fizikalnih i tehnoloških rizika ulaganja u geološko skladištenje CO2 u akvifer na području lokaliteta Bockovci.

Poziv za dostavu ponude   Preuzmi  
Ponudbeni list   Preuzmi  
Troškovnik   Preuzmi