Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv na dostavu ponuda za Uslugu izrade karakterizacije proizvodnih mogućnosti i energetskog potencijala geotermalnog ležišta Bockovci

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu: AZU) objavljuje Poziv na dostavu ponuda za Uslugu izrade karakterizacije proizvodnih mogućnosti i energetskog potencijala geotermalnog ležišta Bockovci.

Poziv za dostavu ponude   Preuzmi    
Ponudbeni list   Preuzmi    
Troškovnik   Preuzmi