Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Usluga izrade analize mogućnosti korištenja e-metanola u Hrvatskoj i regiji na osnovi regulatornog okvira i ciljeva EU do 2030.

Temeljem članka 8. Pravilnika o nabavi roba i usluga temeljem postupka jednostavne nabave (KLASA: 400-09/17-01/02, UR.BROJ: 405-01/1-18-2) od 30. listopada 2018. godine Agencija za ugljikovodike (dalje u tekstu: AZU)

objavljuje Poziv za dostavu ponuda za Usluga izrade analize mogućnosti korištenja e-metanola u Hrvatskoj i regiji na osnovi regulatornog okvira i ciljeva EU do 2030.

 

Poziv za dostavu ponude   Preuzmi    
Ponudbeni list   Preuzmi    
Troškovnik   Preuzmi